0%

سلام به دانش آموزان عزیز!

فیلم های ریاضی ششم و آزمون های آنلاین در کانال :

@kelasmx

نام و نام خانوادگی :

1 / 7

بخش وسیعی از کشور ما در در منطقه  . . . .  و  . . . .  قرار دارد.

2 / 7

خرمشهر در کدام عملیات رزمندگان اسلام آزاد شد؟

3 / 7

اروپاییان چگونه استعمارگری را آغاز کردند؟

4 / 7

برای اینکه خوب تصمیم گیری کنیم، باید نتایج هر انتخاب را .  .  .  .  .  کنیم.

5 / 7

  • غذای اصلی مردم ما از .    .    .    .    .  و   .    .    .    .    .  می باشد.

6 / 7

( ابزار و وسایل) از کدام عوامل موثر در کشاورزی هستند؟

7 / 7

بیشتر برق مورد نیاز ما از طریق سوزاندن  . . . .  در نیروگاه ها تولید می شود.

امتیاز شما

0%