0%

سلام به دانش آموزان عزیز!

فیلم های ریاضی ششم و آزمون های آنلاین در کانال :

@kelasmx

نام و نام خانوادگی :

1 / 12

در عمل فتوسنتز، روزنه های برگ، چه چیزی را از هوا می گیرند؟

2 / 12

هنگام کار با میکروسکوپ کدام نوع عدسی را به لام نزدیک می کنیم؟

3 / 12

امواج لرزه ای از سنگ های خشک  . . . . . عبور می کند و باعث شکسته شدن آن ها می شود/

4 / 12

گیاهان از انرژی نور خورشید برای  . . . . .  استفاده می کنند.

5 / 12

چرا برای تهیه کاغذ از گاز کلر استفاده می شود؟

6 / 12

در فتوسنتز چه چیزهایی تولید می شوند؟

7 / 12

برگ گیاهان، انرژی نور خورشید را در کجا ذخیره می کنند؟

8 / 12

آخرین مرحله در پژوهش علمی چیست؟

9 / 12

عامل کدامیک از بیماری های زیر باکتری است؟

10 / 12

جنس کدام لایه زمین از آهن و نیکل است؟

11 / 12

سبزینه انرژی  . . . .  را جذب می کند.

12 / 12

غذاسازی گیاهان با استفاده از انرژی نور خورشید  . . . . .  نام دارد.

امتیاز شما

0%