0%

سلام به دانش آموزان عزیز!

فیلم های ریاضی ششم و آزمون های آنلاین در کانال :

@kelasmx

نام و نام خانوادگی :

1 / 10

  1. مساحت مستطیلی با طول 4/5 دسی متر و عرض 1/ 2 دسی متر چند سانتی متر مربع است؟

2 / 10

اگر به عدد 456.325.856.000 به میزان 5 میلیون واحد اضافه کنیم این عدد چه تغییری می کند؟

3 / 10

دو لیتر آب تقریباً  . . . .  گرم یا  . . .  کیلو گرم جرم دارد.

4 / 10

قطر دایره ای 10 سانتیمتر است، نصف آن را سبز کرده ایم و مساحت باقیمانده را قرمز رنگ کرده ایم، چند سانتیمتر از این دایره قرمز شده است؟

5 / 10

قطر دایره ای 20 سانتی متر است، مساحت آن چند سانتیمتر است؟

6 / 10

جرم 4 سی سی آب تقریباً  . . . .  گرم است.

7 / 10

5 سانتی مترمکعّب  . . . .  سی سی است.

8 / 10

3 دسی مترمکعّب  . . . . سی سی یا 3 لیتر است.

9 / 10

یک عدد 4 رقمی بنویسید که بر 2 و 3 و 5 و 9 بخش پذیر باشد.

10 / 10

حجم جعبه مکعبی با اندازه ضلع های 2 دسی متر، چند سانتی متر مکعب است؟

امتیاز شما

0%