آزمون های آنلاین ششم ابتدایی

آزمون آنلاین هدیه های آسمانی ششم ابتدایی – اسفندماه

آزمون آنلاین مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی – 1

آزمون آنلاین فارسی ششم ابتدایی – 1

آزمون آنلاین علوم ششم ابتدایی – 1

آزمون آنلاین ریاضی ششم ابتدایی 2

دانش آموزان عزیز ششم می توانند در آزمون آنلاین فارسی ششم شرکت نمایند و نتیجه یادگیری خود و همینطور پاسخ های صحیح را در پایان آزمون مشاهده کنند.

0%

سلام به دانش آموزان عزیز!

فیلم های ریاضی ششم و آزمون های آنلاین در کانال :

@kelasmx

نام و نام خانوادگی :

1 / 10

در جمله ( غنچه با دل گرفته گفت … ) چه آرایه ادبی وجود دارد؟

2 / 10

معنی ( کردار نکو کن ) کدام است؟

3 / 10

کدام یک از گزینه های زیر شبه جمله نیست؟

4 / 10

معنی ( بیخ و بن ) چیست؟

5 / 10

در جمله ( رود به سنگ گفت: کنار برو ) کدام آرایه های ادبی وجود دارد؟

6 / 10

معنی ( بگریست ) کدام است؟

7 / 10

معنی ( گفته ناکرده ) کدام است؟

8 / 10

در کدام گزینه زیر همه کلمات درست نوشته شده اند؟

9 / 10

معنی ( فرجام ) چیست؟

10 / 10

گاهی در نوشته یا شعر، شخصیت های انسانی و یا غیر انسانی به صورت پرسش و پاسخ و یا بحث و مجادله به گفت وگو می پردازند، که به این کار . . .  می گوییم.

امتیاز شما

0%