آزمون علوم ششم – 7

سلام

آزمون علوم

نام و نام خانوادگی :

1 / 14

گیاهان از انرژی نور خورشید برای  . . . . .  استفاده می کنند.

2 / 14

در عمل فتوسنتز، روزنه های برگ، چه چیزی را از هوا می گیرند؟

3 / 14

در فتوسنتز چه چیزهایی تولید می شوند؟

4 / 14

همه ی موجودات زنده از چه چیزی تغذیه می کنند؟

5 / 14

فتوسنتز چگونه آلودگی هوا را کاهش می دهد؟

6 / 14

غذاسازی گیاهان با استفاده از انرژی نور خورشید  . . . . .  نام دارد.

7 / 14

جدیدترین و پیشرفت هترین میکروسکوپ های نوری می توانند نمونه را تا  . . . .  برابر بزرگ تر نشان دهند.

8 / 14

برگ گیاهان، انرژی نور خورشید را در کجا ذخیره می کنند؟

9 / 14

محلّ اصلی غذاسازی گیاهان کجاست؟

10 / 14

چرا به گیاهان (تولید کننده) می گویند؟

11 / 14

هنگام کار با میکروسکوپ کدام نوع عدسی را به لام نزدیک می کنیم؟

12 / 14

سبزینه انرژی  . . . .  را جذب می کند.

13 / 14

در فتوسنتز، ریشه ها نیز  . . . .  را از خاک می گیرند.

14 / 14

فتو یعنی . . .   و سنتز یعنی . . . .

Your score is

0%