0%

سلام به دانش آموزان عزیز!

فیلم های ریاضی ششم و آزمون های آنلاین در کانال :

@kelasmx

نام و نام خانوادگی + نام مدرسه :

1 / 28

در ادبیات فارسی، بزرگنمایی در بیان حوادث را .   .   .   می گویند.

2 / 28

معنی ( کمند ) چیست؟

3 / 28

در کدام گزینه زیر ( همه کلمات ) درست نوشته شده اند؟

4 / 28

کدام یک از جملات زیر کنایه می باشد؟

5 / 28

نشانه ی جمع در کلمه ی ستارگان .  .  .   می باشد.

6 / 28

معنی ( سراسیمه ) چیست؟

7 / 28

معنی ( ربیع ) چیست؟

8 / 28

در پایان جمله زیر کدام علامت نگارشی مناسب است؟

( حیف شد که از محله ما رفت )

9 / 28

معنی ( همپایه ) چیست؟

10 / 28

معنی کلمات ( انجب ، حب ، فرجام ) به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

11 / 28

فراز، مخالف کدام کلمه است؟

12 / 28

گاهی در نوشته یا شعر، شخصیت های انسانی و یا غیر انسانی به صورت پرسش و پاسخ و یا بحث و مجادله به گفت وگو می پردازند، که به این کار . . .  می گوییم.

13 / 28

در کدام گزینه زیر همه کلمات درست نوشته شده اند؟

14 / 28

در کدام گزینه زیر ( همه کلمات ) درست نوشته شده اند؟

15 / 28

معنی ( دامان ) چیست؟

16 / 28

کم گوی و گزیده گوی چون   .  .  .  .                         تا ز اندک تو جهان  .  .  .  .  پر

17 / 28

در کدام گزینه زیر هم خانواده های ( کتاب ) نوشته شده است؟

18 / 28

در جمله زیر نهاد و فعل را مشخص کنید.

(کبوتر سفیدی روی بام مسجد نشست.)

19 / 28

املای کدام گروه از کلمات صحیح می باشد؟

20 / 28

معنی ( فرود) چیست؟

21 / 28

کدام نشانه برای درنگ کوتاه، میان عبارت ها و جملات می باشد؟

22 / 28

کدام یک از جملات زیر مبالغه می باشد؟

23 / 28

معنی کلمات ( مرغزار ،  کمند  ، اطفال ، مجال  و سهل ) به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

24 / 28

در جمله ی ( خداوندا ) ، نشانه ی ندا  .  .  .    و منادا  .  .  .    می باشد.

25 / 28

هرگز نشد  . . . . . .  یاران و دوستان            همپایه  . . . . . . و مهر و  . . . . . .  تو

26 / 28

کدام نشانه برای توضیح دادن عبارت ها و کلمات به کار می رود؟

27 / 28

کدام یک از گزینه های زیر شبه جمله نیست؟

28 / 28

در پایان جمله زیر کدام علامت نگارشی مناسب است؟

( خداوندا برای ما باران نازل کن )

امتیاز شما

0%