آزمون آنلاین مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

0%

سلام به دانش آموزان عزیز!

فیلم های ریاضی ششم و آزمون های آنلاین در کانال :

@kelasmx

نام و نام خانوادگی + نام مدرسه :

1 / 11

( ابزار و وسایل) از کدام عوامل موثر در کشاورزی هستند؟

2 / 11

بیشتر برق مورد نیاز ما از طریق سوزاندن  . . . .  در نیروگاه ها تولید می شود.

3 / 11

از آن جا که .  .  .  .  و  .  .  .  .  .    دوستان در ما تاثیر می گذارد ، انتخاب دوست موضوع مهمی است.

4 / 11

  • غذای اصلی مردم ما از .    .    .    .    .  و   .    .    .    .    .  می باشد.

5 / 11

از روی .  .  .  .  .   هر تصمیم می فهمیم که آن تصمیم، خوب بوده یا بد.

6 / 11

بخش وسیعی از کشور ما در در منطقه  . . . .  و  . . . .  قرار دارد.

7 / 11

همه ی تصمیماتی که ما می گیریم ممکن است نتایج . .  .  .  .  یا .  .  .  .  .  داشته باشند.

8 / 11

وقتی کسی از شما کاری را می خواهد که به نظر شما نادرست است باید . .  .  .  .  .  .  .  .  .

9 / 11

  • وقتی بین دو یا چند چیز یک مورد را انتخاب می کنیم در واقع .  .  .  .  .  می کنیم.

10 / 11

برای اینکه خوب تصمیم گیری کنیم، باید نتایج هر انتخاب را .  .  .  .  .  کنیم.

11 / 11

انسان موجودی .  .  .  . است و نمی تواند تنها زندگی کند بنابراین .  .  .  . یکی از مهمترین نیاز های ما می باشد.

Your score is

0%