آزمون آنلاین فارسی ششم ابتدایی

0%

سلام به دانش آموزان عزیز!

فیلم های ریاضی ششم و آزمون های آنلاین در کانال :

@kelasmx

نام و نام خانوادگی + نام مدرسه :

1 / 12

معنی ( همپایه ) چیست؟

2 / 12

معنی ( سراسیمه ) چیست؟

3 / 12

در کدام گزینه زیر ( همه کلمات ) درست نوشته شده اند؟

4 / 12

معنی ( دامان ) چیست؟

5 / 12

در پایان جمله زیر کدام علامت نگارشی مناسب است؟

( حیف شد که از محله ما رفت )

6 / 12

معنی ( کمند ) چیست؟

7 / 12

معنی ( ربیع ) چیست؟

8 / 12

در جمله زیر نهاد و فعل را مشخص کنید.

(کبوتر سفیدی روی بام مسجد نشست.)

9 / 12

در پایان جمله زیر کدام علامت نگارشی مناسب است؟

( خداوندا برای ما باران نازل کن )

10 / 12

معنی ( فرود) چیست؟

11 / 12

در کدام گزینه زیر ( همه کلمات ) درست نوشته شده اند؟

12 / 12

در کدام گزینه زیر هم خانواده های ( کتاب ) نوشته شده است؟

Your score is

0%