آزمون آنلاین علوم ششم ابتدایی

0%

سلام به دانش آموزان عزیز!

فیلم های ریاضی ششم و آزمون های آنلاین در کانال :

@kelasmx

نام و نام خانوادگی + نام مدرسه :

1 / 15

کدام یک از مراحل ساخت کاغذ تغییر شیمیایی دارد؟

2 / 15

آخرین مرحله در پژوهش علمی چیست؟

3 / 15

چرا برای تهیه کاغذ از پلاستیک استفاده می شود؟

4 / 15

کدام یک از مواد زیر طبیعی است؟

5 / 15

چگونه در پژوهش علمی می توانیم نتایج درست تری بدست بیاوریم؟

6 / 15

دانشمندان چگونه از اعماق زمین اطلاعات بدست می آورند؟

7 / 15

کدام یک از مواد زیر رنگ مواد را از بین نمی برد؟

8 / 15

ماده اصلی ساخت کاغذ چیست؟

9 / 15

امواج لرزه ای از سنگ های خشک  . . . . . عبور می کند و باعث شکسته شدن آن ها می شود/

10 / 15

چرا برای تهیه کاغذ از نشاسته استفاده می شود؟

11 / 15

کدام لایه زمین حالت جامد ندارد؟

12 / 15

چرا برای تهیه کاغذ از گاز کلر استفاده می شود؟

13 / 15

در کارخانه کاغذ سازی بیشتر از کدام فلز استفاده می شود؟

14 / 15

مسلمانان در کجا و چه تاریخی به علم کاغذ سازی دست پیدا کردند؟

15 / 15

زمین لرزه در کدام مناطق زمین خسارت بیشتری ایجاد می کند؟

Your score is

0%