آزمون آنلاین ریاضی ششم ابتدایی

0%

سلام به دانش آموزان عزیز!

فیلم های ریاضی ششم و آزمون های آنلاین در کانال :

@kelasmx

نام و نام خانوادگی + نام مدرسه :

1 / 9

عدد ( 258,637,500,109) را با تقریب یک میلیون گرد کنید.

2 / 9

کدام یک از اعداد بر 3 بخش پذیر است اما بر 9 بخش پذیر نیست؟

3 / 9

مضرب های 3 کدام هستند؟

4 / 9

کدام یک مضرب های 5 است؟

5 / 9

کدام دسته از اعداد فقط بر 2 بخش پذیر است؟

6 / 9

کدام دسته از اعداد هم بر 9 و هم بر 3 بخش پذیر است؟

7 / 9

کدام دسته از اعداد هم بر 5 و هم بر 2 بخش پذیر است؟

8 / 9

حاصل عبارت زیر کدام است؟

(2×11-2)-( (2×3)-12)+30

9 / 9

بزرگترین عدد 8 رقمی زوج کدام است؟

Your score is

0%