آزمون آنلاین مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی ( کل کتاب )

0%

سلام به دانش آموزان عزیز!

فیلم های ریاضی ششم و آزمون های آنلاین در کانال :

@kelasmx

نام و نام خانوادگی :

1 / 18

  • غذای اصلی مردم ما از .    .    .    .    .  و   .    .    .    .    .  می باشد.

2 / 18

بیشتر برق مورد نیاز ما از طریق سوزاندن  . . . .  در نیروگاه ها تولید می شود.

3 / 18

ایران با . . . .  طولانی ترین مرز را دارد؟

4 / 18

بخش وسیعی از کشور ما در در منطقه  . . . .  و  . . . .  قرار دارد.

5 / 18

تلسکوپ بوسیله . . . . اختراع شد.

6 / 18

صید ماهی در دریای خزر از اوایل  . . . . تا اوایل  . . . .  ممنوع است.

7 / 18

اروپاییان چگونه استعمارگری را آغاز کردند؟

8 / 18

دستگاه چاپ بوسیله . . . . اختراع شد.

9 / 18

خرمشهر در  . . . . خرداد سال  . . .  آزاد شد.

10 / 18

دریای مرمر در کدام کشور قرار دارد؟

11 / 18

برای اینکه خوب تصمیم گیری کنیم، باید نتایج هر انتخاب را .  .  .  .  .  کنیم.

12 / 18

عصر  . . . .   عصر شکوفایی دانش و معماری هنر در ایران است.

13 / 18

خرمشهر در کدام عملیات رزمندگان اسلام آزاد شد؟

14 / 18

کدام یک از کا لاهای صادراتی مهمّ ایران در زمان صفویه نیست ؟

15 / 18

( ابزار و وسایل) از کدام عوامل موثر در کشاورزی هستند؟

16 / 18

چگونه بیگانگان اجازه نفوذ در ایران را پیدا کردند؟

17 / 18

برای خروج از کشور به  . . . . نیاز داریم و آن را از دولت ایران می گیریم.

18 / 18

رودخانه های دجله و فرات از کدام کشور سرچشمه می گیرند؟

Your score is

0%