0%

سلام به دانش آموزان عزیز!

فیلم های ریاضی ششم و آزمون های آنلاین در کانال :

@kelasmx

نام و نام خانوادگی :

1 / 6

اگر به عدد 456.325.856.000 به میزان 5 میلیون واحد اضافه کنیم این عدد چه تغییری می کند؟

2 / 6

حاصل جمع کسر های ( پنج هجدهم و یک دوازدهم ) کدام کسر زیر است؟

3 / 6

یک عدد 4 رقمی بنویسید که بر 2 و 3 و 5 و 9 بخش پذیر باشد.

4 / 6

کدام عدد از ( 2- ) بزرگتر نیست؟

5 / 6

کدام عدد مضرب 2 و 5 نیست؟

6 / 6

حاصل تقسیم زیر کدام است؟

امتیاز شما

0%