فیلم های آموزشی ریاضی ششم ابتدایی

ریاضی ششم – صفحه 90
ریاضی ششم صفحه 91

فیلم آموزش تمام صفحات ریاضی ششم در کانال :

کلاس معکوس ( kelasmx@ )

آزمون های آنلاین دروس ششم ابتدایی :

آزمون های آنلاین دروس ششم ابتدایی را در لینک زیر ببینید:

آزمون های آنلاین ششم

0%

سلام به دانش آموزان عزیز!

فیلم های ریاضی ششم و آزمون های آنلاین در کانال :

@kelasmx

نام و نام خانوادگی :

1 / 10

معنی ( بیخ و بن ) چیست؟

2 / 10

کدام یک از گزینه های زیر شبه جمله نیست؟

3 / 10

معنی ( کردار نکو کن ) کدام است؟

4 / 10

معنی ( گفته ناکرده ) کدام است؟

5 / 10

در جمله ( غنچه با دل گرفته گفت … ) چه آرایه ادبی وجود دارد؟

6 / 10

در جمله ( رود به سنگ گفت: کنار برو ) کدام آرایه های ادبی وجود دارد؟

7 / 10

معنی ( بگریست ) کدام است؟

8 / 10

معنی ( فرجام ) چیست؟

9 / 10

در کدام گزینه زیر همه کلمات درست نوشته شده اند؟

10 / 10

گاهی در نوشته یا شعر، شخصیت های انسانی و یا غیر انسانی به صورت پرسش و پاسخ و یا بحث و مجادله به گفت وگو می پردازند، که به این کار . . .  می گوییم.

Your score is

0%