فیلم آموزش مخرج مشترک گرفتن ( کلاس ریاضی ششم)

فیلم آموزش مخرج مشترک گرفتن ( کلاس ریاضی ششم) را در زیر مشاهده و تمربن کنید.

کلاس تقویتی ریاضی پایه پنجم و ششم ابتدایی در سطح شهر کرج و توسط آموزگار رسمی آموزش و پرورش برگزار می شود.

فیلم آموزش مخرج مشترک گرفتن ( کلاس ریاضی ششم)