فیلم آموزش ریاضی ششم صفحه 28 (کلاس ریاضی ششم)

فیلم آموزش صفحه 28 (ریاضی ششم) را در زیر مشاهده و تمرین کنید.

کلاس تقویتی ریاضی پایه پنجم و ششم ابتدایی در سطح شهر کرج و توسط آموزگار رسمی آموزش و پرورش برگزار می شود.

فیلم آموزش صفحه 28 (ریاضی ششم)