فیلم آموزش الگوهای عددی ( پنجم و ششم )

فیلم آموزش الگوهای عددی مربوط به فصل اول ریاضی را در زیر مشاهده و تمربن کنید.

کلاس تقویتی ریاضی پایه پنجم و ششم ابتدایی در سطح شهر کرج و توسط آموزگار رسمی آموزش و پرورش برگزار می شود.

فیلم آموزش الگوهای عددی ( پنجم و ششم )

کلاس خصوصی تقویتی ریاضی ( پنجم و ششم )
ویژه شهر کرج. توسط آموزگار رسمی آموزش و پرورش .