آزمون ریاضی ششم – کل کتاب

0%
40

به نام خدا

پایان


آزمون ریاضی ششم - کل کتاب

سلام به همه دانش آموزان !

با آرامش و دقت پاسخ دهید.

نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید:

1 / 30

2 / 30

نسبت دو زاویه متمم 2 به 3 است. هر کدام چند درجه است؟

3 / 30

قطر دایره ای 20 سانتیمتر است، نصف آن را سبز کرده ایم و مساحت باقیمانده را قرمز رنگ کرده ایم، چند سانتیمتر از این دایره قرمز شده است؟

4 / 30

فرزاد 4/5 ( چهار پنجم ) کتابی را خوانده است. او چند درصد کتاب را خوانده است؟

5 / 30

اگر به عدد 124325856000 به میزان 12 میلیون واحد اضافه کنیم این عدد چه تغییری می کند؟

6 / 30

حاصل جمع 12/32 + 103/5 کدام است؟

7 / 30

حاصل ضرب 3/2 و 5/4  کدام است؟

8 / 30

کالایی که 100 تومان قیمت دارد را با 30  درصد تخفیف خریده ایم. آن را چند تومان خریده ایم؟

9 / 30

عدد 3 چند درصد عدد 15 است؟

10 / 30

حاصل جمع دو عدد زوج همیشه عددی  .  .  .  .   است.

11 / 30

عدد 539/451 را با تقریب کمتر از 0/1 و با روش قطع کردن محاسبه کنید.

12 / 30

یک متر مکعب  .  .  .  .  دسی متر مکعب است.

13 / 30

5 طبقه بالاتر از طبقه ی ( 2- ) می شود طبقه ی .  .  .  .  .

14 / 30

بزرگترین عدد منفی کدام است؟

15 / 30

دو کیلومتر مربع چند هکتار است؟

16 / 30

17 / 30

فاصله دو نقطه، طول    .    .     .     .     پاره  خطی است که دو نقطه را به هم وصل می کند.

18 / 30

3/8 ( سه هشتم ) را به اعشار بنویسید.

19 / 30

کتابی که به قیمت 30/000 تومان خریده شده را به قیمت 33/000 تومان فروخته ایم . در این معامله چند درصد سود کرده ایم؟

20 / 30

چهار  سانتی متر مربع  .  .  .  .  میلی متر مربع است.

21 / 30

مکمل 72 درجه چند است؟

22 / 30

قطر دایره ای 20 سانتی متر است. مساحت آن چقدر است؟

23 / 30

کدام  اعداد زیر بر 3 بخش پذیرند؟

24 / 30

کدام اعداد زیر بر 2 بخش پذیرند؟

25 / 30

پاسخ صحیح کدام است ؟

26 / 30

یک دقیقه تقریبا چند درصد یک ساعت است؟

27 / 30

در یک رستوران به مبلغ فاکتور 9 در صد مالیات اضافه می شود. اگر مبلغ فاکتور 50/000 تومان باشد چقدر مالیات به آن اضافه می شود؟

28 / 30

حاصل جمع دو عدد فرد همیشه عددی  .  .  .  .    می باشد

29 / 30

حاصل تقسیم (  1000 ÷ 1/07  ) کدام است؟

30 / 30

  • یک لیتر آب  .  .  .  .  گرم جرم دارد.

Your score is

0%