تدریس خصوصی ریاضی ششم

سلام به همه دانش آموزان عزیز!

نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید:
1.
    1. کسر 3/5 ( سه پنجم ) را به اعشار بنویسید.2. دانش آموزان یک کلاس 40 نفر هستند. 10 نفر از آن ها دو خواهر یا برادر دارند. چند درصد از این کلاس دو خواهر یا برادر دارند؟

پایانma10/2