علوم ششم 13 و 14

0%
46

به نام خدا

پایان


علوم ششم - درس 13 و 14

سلام به همه دانش آموزان !

با آرامش و دقت پاسخ دهید.

نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید:

1 / 10

به جانورانی مانند سگ، که میکروب ها در بدن آن ها زندگی می کنند چه می گوییم؟

2 / 10

واکسن چگونه از بدن دفاع می کند؟

3 / 10

کدامیک از رفتارهای سالم برای حفظ سلامت ماست؟

4 / 10

سد دوم بدن در مقابل ورود میکروب ها چیست؟

5 / 10

وسایل ارتباطی امروزه چه برتری هایی دارند؟

6 / 10

بیماری های واگیر، که از فردی به فرد دیگر منتقل می شوند چه عاملی دارند؟

7 / 10

در کدام گزینه تمام بیماری های واگیر دار هستند؟

8 / 10

بیماری های غیرواگیر بر اثر چه عاملی به وجود می آیند؟

9 / 10

کدام گروه از وسایل ارتباطی امروزی است؟

10 / 10

سد اول بدن در مقابل ورود میکروب ها چیست؟

Your score is

0%