0%
37

به نام خدا

پایان


آزمون فارسی ششم – 2

سلام به همه دانش آموزان !

با آرامش و دقت پاسخ دهید.

 

 

آزمون های آنلاین ریاضی ششم همراه با پاسخ صحیح در کانال:

kelasmx@

www.riazima.ir

نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید:

1 / 14

معنی کله (سهل ) کدام است؟

2 / 14

املای کدام جمله درست می باشد؟

3 / 14

معنی کلمات ( ملال و در ) به ترتیب کدامند؟

4 / 14

جمله عاطفی کدام است؟

5 / 14

نهاد جمله ی : ( پرنده از قفس پرید. ) کدام است؟

6 / 14

املای کدام گروه از کلمات صحیح می باشد؟

7 / 14

املای کدام جمله درست می باشد؟

8 / 14

معنی مرغزار چیست؟

9 / 14

معنی کلمه ربیع ؟

10 / 14

( فعل ) در جمله ی ( محمد به مادرش سلام می کند.) کدام است؟

11 / 14

کدام یک جمله خبری است؟

12 / 14

هم خانواده کلمه ( عزیز ) کدام است؟

13 / 14

املای کدام گروه از کلمات درست نوشته شده؟

14 / 14

معنی کلمات ( لاف – دماغ پرور ) به ترتیب کدامند؟

امتیاز شما

0%

farsi2