تدریس خصوصی ریاضی ششم

آزمون فارسی ششم – کل کتاب

0%
40

به نام خدا

پایان


آزمون فارسی ششم - کل کتاب

سلام به همه دانش آموزان !

با آرامش و دقت پاسخ دهید.

نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید:

1 / 28

معنی اعتدال چیست؟

2 / 28

املای کدام گروه از کلمات صحیح می باشد؟

3 / 28

در جمله (خداوندا ) نشانه ندا چیست؟

4 / 28

در ادبیات فارسی، بزرگنمایی در بیان حوادث را .   .   .   می گویند.

5 / 28

جمع کلمه ( پرنده ) کدام است؟

6 / 28

معنی   اندیشه ؟

7 / 28

معنی  به کار اندرون ؟

8 / 28

معنی  پیشه ؟

9 / 28

معنی کاستی ؟

10 / 28

معنی  بی فروغ ؟

11 / 28

نهاد جمله ی : ( پرنده از قفس پرید. ) کدام است؟

12 / 28

   معنی جمله ی : (وی را بزرگ تر دارید.)   چیست؟

13 / 28

معنی کلمه خیره ؟

14 / 28

کدام یک از جملات، مناظره است؟

15 / 28

تفاوت نظم با نثر چیست؟

16 / 28

هم خانواده کلمه ( عزیز ) کدام است؟

17 / 28

معنی   طعام ؟

18 / 28

در کدام یک از جملات، شخصیت بخشی وجود ندارد؟

19 / 28

معنی  کژی ؟

20 / 28

مثنوی به شعری گفته می شود که در آن،دومصراع هر بیت   .   .   .   هستند.

21 / 28

کدام یک از جملات تشبیه دارد؟

22 / 28

معنی مرغزار چیست؟

23 / 28

معنی  بتر ؟

24 / 28

قالب شعری کتاب شاهنامه کدام است؟

25 / 28

کدام یک جمله خبری است؟

26 / 28

معنی   گزاف ؟

27 / 28

املای کدام گروه از کلمات صحیح نمی باشد؟

28 / 28

معنی دروغ آزمای ؟

Your score is

0%