0%
41

به نام خدا

پایان


آزمون فارسی ششم – 3

سلام به همه دانش آموزان !

با آرامش و دقت پاسخ دهید.

 

 

آزمون های آنلاین ششم در کانال :

kelasmx@

www.riazima.ir

نام و نام خانوادگی  خود را وارد نمایید:

1 / 27

در جمله (خداوندا ) نشانه ندا چیست؟

2 / 27

نوع این جمله چیست: ( چه باغ زیبایی بود ) ؟

3 / 27

معنی کله (سهل ) کدام است؟

4 / 27

جمله عاطفی کدام است؟

5 / 27

در متن زیر کدام کلمه اشتباه می باشد؟


اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق روشنایی افذاید اندر دل.

6 / 27

کدام مصرع شعر مادر درست نوشته شده است؟

7 / 27

املای کدام گروه از کلمات صحیح می باشد؟

8 / 27

نوع این جمله را مشخص کنید : ( امروز امتحان را دادم )

9 / 27

در ادبیات فارسی، بزرگنمایی در بیان حوادث را .   .   .   می گویند.

10 / 27

گاهی شاعران و نویسندگان برای افزودن بر تأثیر سخن خود، رویدادها را بسیار بیشتر و بزرگ تر از آنچه هست، توصیف می کنند. به این گونه بزرگ نمایی در بیان حوادث چه
می گویند؟

11 / 27

جمله ی : ( از هفت خوان گذشت ) کنایه از چیست؟

12 / 27

معنی کلمات ( لاف – دماغ پرور ) به ترتیب کدامند؟

13 / 27

در کدام گزینه زیر هم خانواده کلمه بهار درست نوشته شده؟

14 / 27

در جمله زیر چه نوع آرایه ی ادبی به کار رفته است؟

( درِ خانه ی او همیشه باز است)

15 / 27

املای کدام گروه از کلمات درست نوشته شده؟

16 / 27

معنی   گزاف ؟

17 / 27

املای کدام گروه از کلمات صحیح نمی باشد؟

18 / 27

کدام یک جمله خبری است؟

19 / 27

املای کدام جمله درست می باشد؟

20 / 27

کلمه ( واژگان ) جمع است. مفرد این کلمه چیست؟

21 / 27

املای کدام جمله درست می باشد؟

22 / 27

جمع کلمه ( پرنده ) کدام است؟

23 / 27

معنی کلمات ( ملال و در ) به ترتیب کدامند؟

24 / 27

نهاد جمله ی : ( پرنده از قفس پرید. ) کدام است؟

25 / 27

در جمله ی : ( یا حسین ) منادا کدام است؟

26 / 27

( فعل ) در جمله ی ( محمد به مادرش سلام می کند.) کدام است؟

27 / 27

در کدام گزینه هم خانواده کلمه آسان درست نوشته شده ؟

امتیاز شما

0%

farsi.6 — 3