0%
38

به نام خدا

پایان


آزمون هدیه ششم – 1

سلام به همه دانش آموزان !

با آرامش و دقت پاسخ دهید.

نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید:

1 / 7

اصل .  .  .  .  یعنی خداوند، انسان معصومی را برای راهنمایی مردم به پیامبری انتخاب کرده است.

2 / 7

سوره ای در نماز که در آن به توحید و یکتایی خدا اشاره می شود کدام است؟

3 / 7

چرا پیامبران از «مُعجِزِه » استفاده می کردند؟

4 / 7

توحید یعنی

5 / 7

اصول دین اسلام کدامند؟

6 / 7

اولین پیامبر خدا .  .  .  .  و آخرین پیامبر .  .  .  .  می باشند.

7 / 7

پیامبران اوالعزم چه کسانی بودند؟

امتیاز شما

0%

آزمون هدیه ها ششم – 1