0%
48

به نام خدا

پایان


آزمون علوم ششم – 2

سلام به همه دانش آموزان !

با آرامش و دقت پاسخ دهید.

نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید:

1 / 5

کدام مواد زیر مصنوعی هستند؟

2 / 5

در مرحله پنجم ساخت کاغذ، رنگ زرد چوب از بین می رود این مرحله  .  .  .  است.

3 / 5

از پلاستیک برای  .  .  .  .  .  .  شدن کاغذ و از نشاسته جهت  .  .  .  .  .  .   کاغذ استفاده می شود.

4 / 5

علی برای سوال تحقیق خود یک فرضیه ساخته است. مرحله بعد باید چه کاری انجام بدهد؟

5 / 5

   از گاز کلر برای   .  .  .  .  .  .  کاغذ و همچنین از گچ جهت  .  .  .  .  .  .  شدن کاغذ استفاده می شود.

امتیاز شما

0%

آزمون علوم ششم 2