0%
86

به نام خدا

پایان


آزمون ریاضی ششم – 5

سلام به همه دانش آموزان !

با آرامش و دقت پاسخ دهید.

 

آزمون های آنلاین ریاضی ششم همراه با پاسخ صحیح در کانال

kelasmx@

www.riazima.ir

نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید:

1 / 8

پاسخ جمع کسری ( دو سوم +  یک پنجم ) کدام است؟

2 / 8

کدام اعداد زیر بر (2 و  5)  بخش پذیرند؟

3 / 8

حاصل جمع کسری 2/3 ( دو سوم ) + 4/5 ( چهار پنجم ) کدام است؟

4 / 8

5 / 8

6 / 8

  1. کوچکترین مخرج مشترک دو کسر ( هشت دوازدهم )    و ( چهار هجدهم )    کدام است؟

7 / 8

کدام  اعداد زیر بر 3 بخش پذیرند؟

8 / 8

حاصل این جمع کدام است؟

امتیاز شما

0%

آزمون ریاضی ششم – 5