0%
68

به نام خدا

پایان


آزمون ریاضی ششم – 5

سلام به همه دانش آموزان !

با آرامش و دقت پاسخ دهید.

 

 

آزمون های آنلاین ریاضی ششم همراه با پاسخ صحیح در کانال:

kelasmx@

www.riazima.ir

نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید:

1 / 9

پاسخ جمع کسری ( دو سوم +  یک پنجم ) کدام است؟

2 / 9

  1. کوچکترین مخرج مشترک دو کسر ( هشت دوازدهم )    و ( چهار هجدهم )    کدام است؟

3 / 9

کدام  اعداد زیر بر 3 بخش پذیرند؟

4 / 9

  1. حاصل جمع کسری ( دو سوم ) + ( چهار دوازدهم )   کدام است؟

5 / 9

روبانی به طول 8/9 ( هشت نهم ) متر را به سه قسمت تقسیم کرده ایم. طول هر قسمت چقدر است؟

6 / 9

حاصل تقسیم را محاسبه کنید.

7 / 9

چهار کیلو چای را در بسته های 2/5 ( دو – پنجم ) کیلوگرمی ریختیم. تعداد بسته ها چند تاست؟

8 / 9

حاصل جمع کسری 3/14 ( سه چهاردهم ) + ( 1/8 یک هشتم ) کدام است؟

9 / 9

یکان میلیون در عدد ( 21.395.263.100 ) کدام است؟

امتیاز شما

0%

آزمون ریاضی ششم – 5