کلاس های خصوصی و مجازی ریاضی > فیلم های آموزشی رایگان > اخبار > آزمون ریاضی ششم – 4

آزمون ریاضی ششم – 4

0%
120

به نام خدا

پایان


آزمون ریاضی ششم – 4

سلام به همه دانش آموزان !

با آرامش و دقت پاسخ دهید.

نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید:

1 / 11

  1. کوچکترین مخرج مشترک دو کسر ( هشت دوازدهم )    و ( چهار هجدهم )    کدام است؟

2 / 11

فرزاد 3/5 ( سه پنجم ) کتابی را دیروز خوانده است. امروز هم 1/5( یک پنجم ) دیگر آن را خوانده است . او جمعا چند درصد کتاب را خوانده است؟

3 / 11

حاصل جمع کسری 2/3 ( دو سوم ) + 4/5 ( چهار پنجم ) کدام است؟

4 / 11

  1. حاصل جمع کسری ( دو سوم ) + ( چهار دوازدهم )   کدام است؟

5 / 11

مضرب های عدد 5 کدامند؟

6 / 11

یکان میلیون در عدد ( 21.395.263.100 ) کدام است؟

7 / 11

کدام  اعداد زیر بر 3 بخش پذیرند؟

8 / 11

کدام اعداد زیر بر (2 و  5)  بخش پذیرند؟

9 / 11

پاسخ جمع کسری ( دو سوم +  یک پنجم ) کدام است؟

10 / 11

عدد 21589 بزرگ تر است یا 21588

11 / 11

حاصل جمع کسری 3/14 ( سه چهاردهم ) + ( 1/8 یک هشتم ) کدام است؟

امتیاز شما

0%