0%
39

به نام خدا

پایان


آزمون ریاضی ششم – 3

سلام به همه دانش آموزان !

با آرامش و دقت پاسخ دهید.

نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید:

1 / 7

حاصل جمع دو عدد فرد همیشه عددی  .  .  .  .    می باشد

2 / 7

یکان میلیون در عدد ( 21.395.263.100 ) کدام است؟

3 / 7

پاسخ جمع کسری ( دو سوم +  یک پنجم ) کدام است؟

4 / 7

کدام  اعداد زیر بر 3 بخش پذیرند؟

5 / 7

کدام اعداد زیر بر (2 و  5)  بخش پذیرند؟

6 / 7

عدد 2.127.621.320 را به حروف بنویسید.

7 / 7

فرزاد 3/5 ( سه پنجم ) کتابی را دیروز خوانده است. امروز هم 1/5( یک پنجم ) دیگر آن را خوانده است . او جمعا چند درصد کتاب را خوانده است؟

امتیاز شما

0%

آزمون ریاضی ششم – 3