0%
31

به نام خدا

پایان


آزمون اجتماعی ششم – 3

سلام به همه دانش آموزان !

با آرامش و دقت پاسخ دهید.

 

آزمون های آنلاین ریاضی ششم همراه با پاسخ صحیح در کانال:

kelasmx@

www.riazima.ir

نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید:

1 / 20

یکی از آداب دوستی این است که در غیاب و نبودن دوستمان از او   .  .  .  .  کنیم.

2 / 20

همه ی تصمیماتی که ما می گیریم ممکن است نتایج . .  .  .  .  یا .  .  .  .  .  داشته باشند.

3 / 20

نوعی کشت که در آن، هر محصول را در هر منطقه ی آب و هوایی و در همه ی فصول سال می توانیم بکاریم :

4 / 20

بخش وسیعی از کشو ر ما در منطقه ی  . . . . . . و . . . . .  قرار دارد.

5 / 20

گندم در کدام استان های ما کشت می شود؟

6 / 20

نفت در کجا تصفیه می شود تا به نقاط مختلف کشور ارسال شود؟

7 / 20

از روی .  .  .  .  .   هر تصمیم می فهمیم که آن تصمیم، خوب بوده یا بد.

8 / 20

بیشتر منابع گاز ایران از کجا به دست می آید؟

9 / 20

دوست محمد کار اشتباهی انجام داد و از محمد عذرخواهی کرد. حالا محمد باید چه برخوردی کند؟

10 / 20

وقتی کسی از شما کاری را می خواهد که به نظر شما نادرست است باید چه کنید؟

11 / 20

کدام مورد زیر، بیش از بقیه انرژی تولید می کند؟

12 / 20

دو فعالیت مهم کشاورزی کدام است؟

13 / 20

. . . . . و . . . .  بزر گترین تجارت در جهان امروزی است.

14 / 20

انرژ ی های نو (قابل تجدید) تمام نمی شوند و همواره می توان از آنها استفاده کرد؛ مانند : . . . . . .

15 / 20

غذای اصلی مردم ما از .    .    .    .    .  و   .    .    .    .    .  می باشد.

16 / 20

بیشتر منابع نفتی ایران در کجا قرار دارد؟

17 / 20

برنج گیاهی یک ساله است که از نظر شرایط طبیعی در نواحی . . . . و . . . .   به دست می آید.

18 / 20

انسان موجودی  .  .  .  .  است و بنابراین به دوست خوب نیاز دارد.

19 / 20

بیشتر برق ما از طریق سوزاندن کدام مورد است؟

20 / 20

میوه های گرمسیری مانند :

امتیاز شما

0%

آزمون اجتماعی ششم – 3