0%
45

به نام خدا

پایان


آزمون اجتماعی ششم – 2

سلام به همه دانش آموزان !

با آرامش و دقت پاسخ دهید.

 

آزمون های آنلاین ریاضی ششم همراه با پاسخ صحیح در کانال:

kelasmx@

www.riazima.ir

نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید:

1 / 20

وقتی دوستمان کار نادرستی از ما می خواهد باید . . . . . .

2 / 20

انسان موجودی  .  .  .  .  است و بنابراین به دوست خوب نیاز دارد.

3 / 20

بخش وسیعی از کشو ر ما در منطقه ی  . . . . . . و . . . . .  قرار دارد.

4 / 20

برنج گیاهی یک ساله است که از نظر شرایط طبیعی در نواحی . . . . و . . . .   به دست می آید.

5 / 20

چرا انتخاب دوست موضوع مهمی است؟

6 / 20

چه موقع از فکر و تجربه دیگران استفاده می کنیم ؟

7 / 20

گندم در کدام استان های ما کشت می شود؟

8 / 20

کدام یک جزو مهمترین نیازهای ماست؟

9 / 20

همه ی تصمیماتی که ما می گیریم ممکن است نتایج . .  .  .  .  یا .  .  .  .  .  داشته باشند.

10 / 20

میوه های گرمسیری مانند :

11 / 20

غذای اصلی مردم ما از .    .    .    .    .  و   .    .    .    .    .  می باشد.

12 / 20

افراد ماهر در کشاورزی کدام یک از عوامل کشاورزی هستند؟

13 / 20

دو فعالیت مهم کشاورزی کدام است؟

14 / 20

میوه های سردسیری مانند :

15 / 20

یکی از آداب دوستی این است که در غیاب و نبودن دوستمان از او   .  .  .  .  کنیم.

16 / 20

اگر حد و مرز دوستی را رعایت نکنیم و بیش از حد به دوستمان وابسته شویم .  .  .  .  .

17 / 20

از روی .  .  .  .  .   هر تصمیم می فهمیم که آن تصمیم، خوب بوده یا بد.

18 / 20

دوست محمد کار اشتباهی انجام داد و از محمد عذرخواهی کرد. حالا محمد باید چه برخوردی کند؟

19 / 20

نوعی کشت که در آن، هر محصول را در هر منطقه ی آب و هوایی و در همه ی فصول سال می توانیم بکاریم :

20 / 20

وقتی کسی از شما کاری را می خواهد که به نظر شما نادرست است باید چه کنید؟

امتیاز شما

0%

آزمون اجتماعی ششم – 2